Страхова компанія «Форте Лайф» повідомляє про прийняття страхового портфеля «Страхова компанія «Блакитнийполіс».

Прийняття страхового портфеля відбулося шляхом підписання Договору про передачу страхового портфеля між ПАТ «СК «Блакитний поліс» та ПрАТ «СК «Форте Лайф»з подальшою передачею страхових зобов’язань та відповідних до них активів. Відповідно до цього Договору ПрАТ «СК «Форте Лайф» набуває всі права та обов’язки за прийнятими договорами страхування життя. Умови страхування залишаються незмінними, відповідно до початкових умов укладання.

ПрАТ «СК «Форте Лайф» виконуватиме всі зобов'язання передстрахувальниками відповідно до умов страхування та здійснюватиме операційне супроводження прийнятих договорів страхування.

Страхова компанія «Форте Лайф» накопичила значний досвід роботи зістраховими портфелями інших компаній. Так, у 2015році був прийнятий на обслуговування клієнтський портфель СК «Універсальна-Життя», у квітні2017 року прийнятий страховий портфель СК «Ренесанс Життя», а в липні –клієнтський портфель СК «Блакитний поліс». За прийнятими страховими портфелями СК «Форте Лайф»вже здійснює страхові виплати.

gallery/luca-bravo-207676-unsplash

Інформація для споживачів згідно ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Повідомлення для клієнтів

ПАМ’ЯТКА

Шановний клієнте!

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомляємо Вас про наступне:

1) Фінансова послуга, яка пропонується Вам та буде надаватися нашої компанією після укладення відповідного договору страхування, є послугою у сфері страхування. Вартість цієї послуги визначено відповідно до нормативних актів у сфері страхування (правил страхування, що встановлені нашою компанією), складає суму, що зазначена в Договорі страхування в полі «Страхова премія» («Загальна страхова премія»).

2) Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено.

3) Згідно з п.п. 165.1.27. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі:

- дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;

- викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;

в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений.

Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;

У разі дотримання вищезазначених умов будь-які податки і збори за рахунок страхувальника в результаті отримання ним фінансової послуги сплаті не підлягають.

4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування» і передбачають наступне:

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.

Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) З метою захисту прав страхувальника, як споживача страхової послуги, для розгляду заяв, зауважень, пропозицій та скарг нашою компанією створено відповідну компетентну комісію, що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, тел. (044) 206-30-80. Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

6) Органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг є:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Адреса: 01001, м. Київ; вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044) 235-77-51

Органом з питань захисту прав споживачів у м. Києві є: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 29а, тел. (044) 463-79-73, (044) 425-77-60

7) Нашою компанією не пропонуються послуги страхування, що надаються іншими страховиками.